Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:806

Utkom från trycket den 1 juli 2014
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

dels att 41 kap. 1 och 2 §§ samt 44 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 39 kap. 5 c §, och närmast före denna paragraf en ny rubrik av följande lydelse.

Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisorer och riksdagsdirektör

5 c §

Sekretess gäller i ärende om val av

  1. riksdagens ombudsman,

  2. riksrevisor, och

  3. riksdagsdirektör

    för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.

Sekretess gäller inte beslut i ärende eller uppgift om den som har blivit vald.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

1 §

2) För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.

2)

Senaste lydelse 2010:1436.

För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller yttranden som nedtecknats vid EU-nämndens överläggningar med regeringen enligt tilläggsbestämmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.

2 §

3) Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 6 kap. 8 § och 7 kap. 20 § riksdagsordningen.

3)

Senaste lydelse 2010:1436.

1 §

4) Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

4)

Senaste lydelse 2010:1436.

  1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,

  2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

  3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

  4. 6 kap. 8 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

  5. beslut enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:806

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)