Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:897

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.

16 §

2) Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

2)

Senaste lydelse 2014:633.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hos

  1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och

  2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.

Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:897

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)