Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1310

Utkom från trycket den 28 oktober 2014
utfärdad den 16 oktober 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2014:416.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidragsoch socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 
 

undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om tilllämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Rikspolisstyrelsen

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1310

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2014.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)