Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1369

Utkom från trycket den 2 december 2014
utfärdad den 20 november 2014.

Regeringen föreskriver att 13, 6, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av

 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 13 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,

 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller

 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2013:931. Ändringen innebär bl.a. att Rikspolisstyrelsen tas bort ur förteckningen.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Läkemedelsverket

 

– statistiskt primärmaterial

 

Migrationsverket

 

– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

Pensionsmyndigheten

 

– handlingar i försäkringsärenden, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Polismyndigheten

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden,

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner,

 
 

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av polisdatalagen,

 
 

– framställningar om fingeravtrycksundersökning, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter

 

– patientjournaler,

- läkarvårdskvitton, och

 
 

– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök

 

 

 

Statistiska centralbyrån

 

– statistiskt primärmaterial

 

Säkerhetspolisen

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner,

 
 

– handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av polisdatalagen,

 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

 

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

 

 

2) Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2)

Senaste lydelse 2012:351. Ändringen innebär bl.a. att Rikspolisstyrelsen tas bort ur förteckningen.

Myndigheter

Register

 

 

Försvarsunderrättelsedomstolen

 

diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Polismyndigheten

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

Regeringskansliet

 

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden

 

Skatteverket

 

diarium över ärenden om könsbyte

 

 

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

Säkerhetspolisen

 

diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

Tullverket

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

 

 

3) Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

3)

Senaste lydelse 2010:1766.

 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och

 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

 • Verksamheten avser

 • centrala hundregistret

 • fastighetsregistret

 • kommunala fastighetsregister

 • passregister och register över nationella identitetskort

 • röstlängdsregister

 • Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

 • Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

 • Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal

 • Transportstyrelsens vägtrafikregister

4) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

4)

Senaste lydelse 2014:1310. Ändringen innebär bl.a. att Rikspolisstyrelsen tas bort ur förteckningen.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

Polismyndigheten

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med Polismyndigheten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Presstödsnämnden

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 
 

undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om tilllämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

 

undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling

 
 

 

 

 

5) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

5)

Senaste lydelse 2014:131. Ändringen innebär bl.a. att Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium tas bort ur förteckningen.

 • allmänna domstolar,

 • allmänna förvaltningsdomstolar,

 • Arbetsförmedlingen,

 • Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

 • Centrala studiestödsnämnden,

 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

 • Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,

 • Försäkringskassan,

 • Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16), när det gäller verksamhet som avser bemanning av Polismyndigheten,

 • hyres- och arrendenämnder,

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

 • Inspektionen för vård och omsorg,

 • Justitiekanslern,

 • Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

 • Kriminalvården,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Kustbevakningen,

 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

 • länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,

 • Migrationsverket,

 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 • nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

 • patientnämnder,

 • Polismyndigheten,

 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,

 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

 • Skatteverket,

 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

 • Socialstyrelsen,

 • Statens institutionsstyrelse,

 • Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

 • Säkerhetspolisen,

 • Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

 • Tullverket, och

 • åklagarmyndigheter.

Bilaga6)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

144. stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Bolag, statligt

 

10

 

Boverket

 

65, 137, 144

 

Brandfarliga varor

 

56

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1369

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)