Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:66

Utkom från trycket den 3 mars 2015
utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.

2 §

2) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

2)

Senaste lydelse 2013:339.

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och

 11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:66

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)