Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:134

Utkom från trycket den 10 mars 2015
utfärdad den 26 februari 2015.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2014:1369.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Statens medieråd

 

undersökningar om barns och ungas medievanor samt barns, ungas och föräldrars attityder till medier och mediereglering

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolinspektion

 

undersökningar av resultatet av nationella prov

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av hur föräldrar och elever upplever kvaliteten på utbildningen vid en skolenhet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

18. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdslagen (1979:429) och tillsyn enligt lagen (2014:1005) om virkesmätning

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

 

 

124. utredning enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produkter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Elsäkerhetsverket

 

9

 

Elutrustning

 

124

 

Energibesparande åtgärder

 

14

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:134

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)