Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:196

Utkom från trycket den 14 april 2015
utfärdad den 1 april 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före 35 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11, rskr. 2014/15:149.

Kontaktförbud och andra skyddsåtgärder

5 §

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende

2)

Senaste lydelse 2011:494.

  1. enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, eller

  2. om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, i den ursprungliga lydelsen.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:196

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)