Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:268

Utkom från trycket den 26 maj 2015
utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 30 kap. 25 a §, och närmast före 30 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.

Sekretessbrytande bestämmelse

25 a §

Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en lokal aktionsgrupp i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2015:266) om lokala aktionsgrupper.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:268

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)