Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:298

Utkom från trycket den 5 juni 2015
utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2015:134. Ändringen innebär bl.a. att ”Presstödsnämnden” tas bort ur förteckningen.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

länstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Myndigheten för radio och tv

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

 

 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

undersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor

 
 
 

undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling

 
 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 

undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg

 
 
 

utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg

 
 

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

undersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar

 
 
 

undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna

 
 

 

 

 

Polismyndigheten

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med Polismyndigheten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 
 

undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om tilllämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

10 §

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2014:1369. Ändringen innebär att ”Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten” tas bort ur förteckningen.

– Försäkringskassan,

– hyres- och arrendenämnder,

Bilaga3)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 
 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Mobila maskiner

 

121

 

Myndigheten för radio och tv

 

64, 101

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

13, 31

 

 

 

Post- och telestyrelsen

 

99

 

Prisreglering, hos regeringen

 

1

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:298

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)