Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:324

Utkom från trycket den 5 juni 2015
Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367);
utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § apoteksdatalagen (2009:367) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i läkemedelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen.

Det som i denna lag föreskrivs i fråga om läkemedel ska också gälla sådana varor och varugrupper som avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:324

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)