Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:434

Utkom från trycket den 7 juli 2015
utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20, rskr. 2014/15:257.

10 §

2) Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

2)

Senaste lydelse 2012:147.

 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

 3. enligt vad som föreskrivs i

  • lagen (1998:621) om misstankeregister,

  • polisdatalagen (2010:361),

  • lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

  • lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

  • kustbevakningsdatalagen (2012:145),

  • åklagardatalagen (2015:433),

  • förordningar som har stöd i dessa lagar, eller

 4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:434

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)