Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

Utkom från trycket den 7 juli 2015
utfärdad den 25 juni 2015.

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter vid undersökningar som Nationellt forensiskt centrum i Polismyndigheten utför på uppdrag av andra än de myndigheter eller organ som anges i 6 kap. 1 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

SFS 2018:1950

Förhållande till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2019-0445

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

SFS 2019:445

Personuppgiftsansvar

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs enligt denna förordning.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter får behandlas vid Nationellt forensiskt centrum om det behövs för diarieföring eller handläggning av ett sådant uppdrag som anges i 1 §.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter får inte behandlas för något annat ändamål än de som anges i första och andra styckena.

Tillgången till personuppgifter

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Rättelse och skadestånd

[Upphävd g. F (2019:445).]

SFS 2019:445

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:476

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2018:1950

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:445

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2019.