Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:531

Utkom från trycket den 11 augusti 2015
utfärdad den 30 juli 2015.

Regeringen föreskriver att 4 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

1)

Senaste lydelse 2009:642.

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör

  • landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,

  • rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,

  • underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

  • planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller

  • militärtekniska forskningsresultat, och

 2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:531

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)