Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:637

Utkom från trycket den 24 november 2015
utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2015:298.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Livsmedelsverket

 

undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Myndigheten för press, radio och tv

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

 

 

 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Universitets- och högskolerådet

 

undersökning om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent 5

 
 
 

undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskoleutbildningar

 
 
 

utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärarutbildning

 
 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2015:298.

– hyres- och arrendenämnder,

– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (2015:315) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

101. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Myndigheten för press, radio och tv

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarets materielverk med avseende på exportstödjande verksamhet

 
 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Förrättningsavgift

 

48

 

 

 

Försvarets materielverk

 

91, 95, 132

 

Försvarsmakten

 

140

 

 

 

Mobila maskiner

 

121

 

Myndigheten för press, radio och tv

 

64, 101

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

13, 31

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:637

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om

– undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och

– utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvars- exportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)