Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:917

Utkom från trycket den 18 december 2015
utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

2 §

3) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

3)

Senaste lydelse 2015:66.

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

 11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet, och

 12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:917

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)