Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:123

Utkom från trycket den 8 mars 2016
utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2014:1369.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Arbetsmiljöverket

 

– handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och

– statistiskt primärmaterial

 

Energimarknadsinspektionen

 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi

 

Försäkringskassan

 

– handlingar i försäkringsärenden,

– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,

– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

7 §

2) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

2)

Senaste lydelse 2015:637.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Myndigheten för kulturanalys

 

undersökningar om barns och ungas kulturvanor

 
 
 

undersökningar om hot mot kulturutövare

 
 

Myndigheten för press, radio och tv

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Universitets- och högskolerådet

 

undersökningar om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent

 
 
 

undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskoleutbildningar

 
 
 

utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärarutbildning

 
 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

123. utredning och planering enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:123

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)