Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:323

Utkom från trycket den 31 mars 2016
utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

1)

Senaste lydelse 2015:531.

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör

  • geografisk information om militärgeografiska förhållanden,

  • rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,

  • underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

  • planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller

  • militärtekniska forskningsresultat, och

 2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:323

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)