Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:703

Utkom från trycket den 17 juni 2016
utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 28 kap. 10 a §, och närmast före 28 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

Utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning

Sekretess gäller i ärende om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I andra ärenden än sådana om utbildningsbidrag under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:703

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)