Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:750

Utkom från trycket den 29 juni 2016
utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.

4 §

2) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

2)

Senaste lydelse 2011:743.

 1. mål om kollektivavtal, och

 2. mål om tillämpningen av

  • lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

  • lagen (1982:80) om anställningsskydd,

  • 6 kap. 712 §§ skollagen (2010:800),

  • 3133 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,

  • 411 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

  • 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

  • 37 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

  • 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), eller

  • lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:750

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)