Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:864

Utkom från trycket den 6 september 2016
utfärdad den 25 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2016:123.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Arbetsmiljöverket

 

– handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Brottsförebyggande rådet

 

– statistiskt primärmaterial

 

Energimarknadsinspektionen

 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi

 

 

 

2) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

2)

Senaste lydelse 2016:123.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Boverket

 

undersökning av byggnaders tekniska utformning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

utvärderingar och analyser av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel

 
 

Brottsförebyggande rådet

 

kriminologiska undersökningar

 
 

 

 

 

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

148. marknadskontroll enligt lagen (2016:768) om marin utrustning

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Läromedel

 

54

 

Marin utrustning

 

148

 

Marinvetenskaplig forskning

 

35

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:864

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)