Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:883

Utkom från trycket den 11 oktober 2016
utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.

7 §

Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i

  1. lag om förfarande vid beskattning,

  2. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

  3. lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, eller

  4. förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:883

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)