Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:101

Utkom från trycket den 28 februari 2017
utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 10 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

1)

Senaste lydelse 2015:637.

– myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

– nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

– patientnämnder,

Bilaga2)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

30. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

 

 

75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

 

 

103. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Revisorsinspektionen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär bl.a. att ”Företagsstöd, regionalpolitiskt”, ”Investeringsstöd”, ”Regional utvecklingspolitik”, ”Småföretagsstöd” och ”Sysselsättningsbidrag” tas bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Förbränning

 

44

 

Företagshälsovård inom lantbruket

 

96

 

Förfogandelagen

 

71

 

Förorening

 

84

 

 

 

Inspektionen för vård och omsorg

 

58, 133

 

Investeringar

 

9, 90

 

Jordbruk

 

24, 107

 

Järnvägstrafik

 

14

 

 

 

Receptfria läkemedel

 

126

 

Regeringen

 

1

 

Regionala företagsstöd

 

75

 

Regionalt främjandestöd

 

75

 

Regionalt investeringsstöd

 

75

 

Rennäringen

 

24

 

Revisorsinspektionen

 

103

 

Riksgäldskontoret

 

65, 135

 

 

 

Skogsvård

 

18, 81

 

Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

 

127

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123

 

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

147

 

 

 

Styrgruppen för Food from Sweden

 

9

 

Stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

75

 

Sveriges ekonomiska zon

 

42

 

Sågverk

 

39

 

Säkerhetsskydd

 

91

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:101

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)