Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2017-0184

SFS 2017:184

Utkom från trycket den 14 mars 2017
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);
utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160.

2)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.

3) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

3)

Senaste lydelse 2015:917.

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

 11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,

 12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, och

 13. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:184

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)