Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:377

Utkom från trycket den 31 maj 2017
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 kap. 4 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

4 §

Sekretess gäller i ärenden hos en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 §

2) Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

2)

Senaste lydelse 2011:1113.

Med socialtjänst förstås i denna lag

  1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

  2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke, och

  3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

Till socialtjänst räknas också

  1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och

  2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.

Med socialtjänst jämställs

  1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,

  2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

  3. ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, och

  4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:377

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)