Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:594

Utkom från trycket den 30 juni 2017
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

dels att 28 kap. 12 a § och rubriken närmast före 28 kap. 12 a § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 28 kap. 10 a § ska lyda ”Arbetsförmedling, etableringsinsatser, arbetslöshetsersättning m.m.”.

Etableringsinsatser2)

12 a §

3) Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden när uppgiften förekommer i ärende om etableringsinsatser och i ärende om ersättning som kan lämnas för deltagande i etableringsinsatser, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

3)

Senaste lydelse 2010:208.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:594

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärende om etableringsplan och i ärende om ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)