Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1012

Utkom från trycket den 21 november 2017
utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § och 18 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 §

2) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

2)

Senaste lydelse 2017:499.

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,

 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

 11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,

 12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

 13. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

 14. lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder.

6 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar eller enligt lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i 5 § och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen motverkas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1012

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)