Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1049

Utkom från trycket den 21 november 2017
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 12 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2006:1221.

2) En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personuppgifter som ingår i

2)

Senaste lydelse 2010:293.

  1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

  2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,

  3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller

  4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

  1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och

  2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses då i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 9 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1049

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
David Törngren
(Justitiedepartementet)