Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1121

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1)

Prop. 2016/17:219, bet. 2017/18:FiU13, rskr. 2017/18:51.

dels att 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas

  1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden,

  2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,

  3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och

  4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar.

4 §

Uppgifter som avses i 3 § 1–12 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1121

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)