Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1135

Utkom från trycket den 1 december 2017
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

12 §

2) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om ansvar för

2)

Senaste lydelse 2010:372.

 1. sexualbrott,

 2. utpressning,

 3. brytande av post- eller telehemlighet,

 4. intrång i förvar,

 5. olovlig avlyssning,

 6. dataintrång,

 7. brott mot tystnadsplikt,

 8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts,

 9. människorov,

 10. människohandel, eller

 11. olaga integritetsintrång.

Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning av brott som anges i första stycket.

Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om

 1. ansvar för barnpornografibrott,

 2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, eller

 3. förverkande av skildring med sådant innehåll.

Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör brott som anges i denna paragraf.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är tilltalad eller svarande.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1135

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)