Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1246

Utkom från trycket den 15 december 2017
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.

Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden eller lämnar uppgift till Inspektionen för vård och omsorg enligt vad som föreskrivs i lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1246

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)