Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:130

Utkom från trycket den 20 mars 2018
utfärdad den 8 mars 2018.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

151. marknadskontroll hos Arbetsmiljöverket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning.

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Arbetslivsforskning

 

9, 66

 

Arbetsmiljöverket

 

151

 

Arbetsstipendier till läromedelsförfattare

 

79

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:130

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)