Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:512

Publicerad den 17 maj 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

27. tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:512

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)