Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:541

Publicerad den 29 maj 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att 7 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2017:1078.

Myndighet

 

Undersökning

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

 

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

 

undersökningar om arbetsmiljö och företagshälsovård

 
 
 

undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ

 
 

Myndigheten för delaktighet

 

undersökningar om attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

 
 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

142. stöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

 

Sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

144. stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga och förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

 

Sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:541

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)