Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:682

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska föras in en ny paragraf, 32 kap. 6 b §, och närmast före 32 kap. 6 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

Statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

6 b §

Sekretess gäller i ärende om prövning enligt lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Sekretessen upphör att gälla när ett slutligt beslut meddelas i ärendet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:682

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)