Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1182

Publicerad den 27 juni 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2016:864.

Myndighet

 

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

 

Pensionsmyndigheten

 

– handlingar i försäkringsärenden, och

– statistiskt primärmaterial

 

Polismyndigheten

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

– framställningar om fingeravtrycksundersökning,

– handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av polisdatalagen,

– statistiskt primärmaterial,

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

152. marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

153. tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

 
 

 

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 

61

 

Elsäkerhetsverket

 

9, 152

 

Elutrustning

 

124

 

 

 

Film

 

98, 149

 

Finansinspektionen

 

153

 

Fjärrvärme

 

90

 

 

 

Garanti

 

65

 

Gasanordningar

 

152

 

Gasskyddsmateriel

 

20

 

 

 

Importreglering

 

22

 

Informationssäkerhet

 

153

 

Industrifonden

 

83

 

Industrigarantilån

 

75

 

Inspektionen för vård och omsorg

 

58, 133, 153

 

Investeringar

 

9, 90

 

 

 

Livsmedelsförordningen

 

28

 

Livsmedelsverket

 

22, 28, 30, 46, 82, 107, 110, 123, 152, 153

 

Lokala klimatinvesteringar

 

146

 

 

 

Myndigheten för press, radio och tv

 

64, 101

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

13, 31, 152

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

9

 

 

 

Platina

 

51

 

Post- och telestyrelsen

 

99, 153

 

Prisreglering, hos regeringen

 

1

 

 

 

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

147

 

Statens energimyndighet

 

9, 153

 

Statens haverikommission

 

100

 

 

 

Transportbidrag

 

49

 

Transportstyrelsen

 

17, 118, 153

 

Trädgårdsväxter

 

38

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1182

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)