Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1229

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

3 §

2) I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

2)

Senaste lydelse 2016:65.

 1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

 3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

 7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

 9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

 13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet, och

 14. artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

4 §

3) Uppgifter som avses i 3 § 1–13 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

3)

Senaste lydelse 2017:1121.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1229

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)