Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1245

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 c §, och närmast före 17 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

2) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

2)

Senaste lydelse 2017:1012.

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,

 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 10. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,

 11. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

 12. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,

 13. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

 14. brottsdatalagen (2018:1177).

Internationellt samarbete avseende behandling av personuppgifter

7 c §

Sekretess gäller i tillsynsmyndighetens verksamhet enligt 5 kap. brottsdatalagen (2018:1177) för uppgift som, utan samband med en svensk begäran, har lämnats av en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, om det kan antas att den svenska tillsynsmyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1245

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)