Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1276

Publicerad den 29 juni 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417.

dels att 30 kap. 25 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 30 kap. 25 a § ska lyda ”Sekretessbrytande bestämmelser”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 25 b §, av följande lydelse.

25 §

Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får en uppgift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos landstinget eller kommunen.

Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting får en uppgift från Läkemedelsverket som förekommer i ett ärende om klinisk läkemedelsprövning på människor och som är sekretessreglerad enligt 23 §, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos landstinget eller kommunen.

Sekretessen gäller dock inte om det finns en primär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

25 b §

Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en biobank som inrättats i enskild verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i läkemedelsförordningen (2015:458).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1276

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)