Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1377

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 kap. 10 a § och rubriken närmast före 26 kap. 10 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416.

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

10 a §

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till myndighets verksamhet som avser utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

2)

Senaste lydelse 2011:1113.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1377

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)