Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1526

Publicerad den 28 augusti 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2018:541.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Skatteverket

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning

 
 

Socialstyrelsen

 

undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt

 
 
 

undersökning om tilllämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

 
 
 

undersökningar som avser kartläggning, uppföljning, analys eller utvärdering av verksamhet inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten eller av verksamhet som rör stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens institutionsstyrelse

 

undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:

2)

Senaste lydelse 2017:1078.

 • allmänna domstolar,

 • allmänna förvaltningsdomstolar,

 • Arbetsförmedlingen,

 • Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

 • Centrala studiestödsnämnden,

 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

 • Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,

 • Försäkringskassan,

 • hyres- och arrendenämnder,

 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

 • Inspektionen för vård och omsorg,

 • Justitiekanslern,

 • Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

 • Kriminalvården,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Kustbevakningen,

 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

 • länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,

 • Migrationsverket,

 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 • nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

 • patientnämnder,

 • Polismyndigheten,

 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,

 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

 • Skatteverket,

 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

 • Socialstyrelsen,

 • Statens institutionsstyrelse,

 • Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

 • Säkerhetspolisen,

 • Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

 • Tullverket, och

 • åklagarmyndigheter.

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

155. utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om förpackningar och returpapper

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

156. utredning enligt förordningen (2016:1041) om plastbärkassar och tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om plastbärkassar

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Förorening

 

84

 

Förpackningar

 

155

 

Förrättningsavgift

 

48

 

 

 

Miljön

 

23

 

Miljötillsynsförordningen

 

29, 40, 57, 82, 92, 110, 124, 155, 156

 

Minerallagen

 

52

 

 

 

Patientsäkerhet

 

58

 

Plastbärkassar

 

156

 

Platina

 

51

 

 

 

Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område

 

5

 

Producentansvar

 

124, 155

 

Produkter med dubbla användningsområden

 

19

 

 

 

Rennäringen

 

24

 

Returpapper

 

155

 

Revisorsinspektionen

 

103

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1526

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)