Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Publicerad den 20 november 2018
Utfärdad den 15 november 2018

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i åklagarverksamhet i syfte att

 1. förebygga eller förhindra brottslig verksamhet,

 2. utreda eller lagföra brott,

 3. handlägga frågor om ändring eller verkställighet av straffrättsliga påföljder, eller

 4. handlägga frågor som rör upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

Personuppgiftsansvar

Åklagarmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Ekobrottsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

 1. 2 § om personuppgiftsansvar,

 2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,

 3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och

 4. 4 kap. 1, 2 och 4 §§ om längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdatalagen(2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

 1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,

 2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,

 3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,

 4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och

 5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

Grundläggande bestämmelser om behandling

Rättsliga grunder

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

 1. förebygga eller förhindra brottslig verksamhet,

 2. utreda eller lagföra brott,

 3. handlägga frågor om ändring eller verkställighet av straffrättsliga påföljder,

 4. handlägga frågor som rör upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, eller

 5. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Behandling för nya ändamål

Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen (2018:1177).

Särskilda upplysningar

Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket, 9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §.

Känsliga personuppgifter

Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

Utlämnande av personuppgifter

Om det är förenligt med svenska intressen får personuppgifter lämnas ut till

 1. Eurojust,

 2. Interpol,

 3. Europol, eller

 4. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol.

Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om mottagaren behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som avses i 1 §.

Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning som anges i 3 kap. 5 §.

Rätt att meddela föreskrifter

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 5 och 6 §§, och

 2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt 7 § första stycket.

Gemensamt tillgängliga uppgifter

Allmän bestämmelse

Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

Alla personuppgifter som behandlas för syften som omfattas av denna lags tillämpningsområde får göras gemensamt tillgängliga.

Sökning

Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga, får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta personen

 1. är anmäld för brott,

 2. är eller har varit misstänkt för brott,

 3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva brottslig verksamhet,

 4. har anmält ett brott,

 5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,

 6. är sökande, motpart eller annan part eller kan jämställas med part i ett ärende,

 7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande,

 8. är eller har varit åklagare i ett ärende eller är eller har varit offentlig försvarare eller målsägandebiträde eller kan jämställas med sådana, eller

 9. har gett in eller tillhandahållits en handling.

Bestämmelserna i 3 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i ett visst ärende.

Direktåtkomst

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 3 §, utöver vad som framgår av 4 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. gemensamt tillgängliga uppgifter, och

 2. omfattningen av direktåtkomst enligt 5 § och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Allmän bestämmelse

Detta kapitel gäller bara för automatiserad behandling.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter i ärenden

Personuppgifter i ett ärende får inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då ärendet avslutades av åklagaren eller, om frågan prövats av domstol, från utgången av det kalenderår då domstolens avgörande fick laga kraft.

Om en förundersökning mot en person inte har inletts eller har lagts ner, om ett åtal har lagts ner eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte längre vara sökbar som misstänkt.

Övriga personuppgifter

Personuppgifter som inte kan hänföras till ett ärende får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades automatiserat första gången.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Rätt att meddela föreskrifter

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. att uppgifter i vissa ärendetyper eller vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta att behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde under längre tid än vad som anges i 2 §,

 2. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än vad som anges i 4 §, och

 3. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

Övriga bestämmelser

Administrativa sanktionsavgifter

En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna i

 1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, eller

 2. 4 kap. 2 eller 4 § om den längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd

Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Överklagande

Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen (2018:1177).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1697

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom lagen upphävs åklagardatalagen (2015:433).

3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.