Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1716

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i lagen (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 kap. 1 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:591) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

1 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och uppgiften förekommer i

 1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,

 2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

 3. angelägenhet som avser säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),

 4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

 5. register som förs av Polismyndigheten enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna,

 6. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,

 7. register som förs av Skatteverket enligt lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

 8. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §, eller

 9. register som förs av Tullverket enligt lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas där med stöd av samma lag.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

 3. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken,

 4. enligt vad som föreskrivs i

  • lagen (1998:621) om misstankeregister,

  • lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller

  • förordningar som har stöd i dessa lagar.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)