Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1866

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2018:1182.

Myndighet

 

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

 

Pensionsmyndigheten

 

– handlingar i försäkringsärenden, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Polismyndigheten

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– framställningar om

 
 

fingeravtrycksundersökning,

 
 

– handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,

 
 

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av den lagen,

 
 

– statistiskt primärmaterial,

 
 

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

Statistiska centralbyrån

 

– statistiskt primärmaterial

 

Säkerhetspolisen

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av polisdatalagen (2010:361), och

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

 

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

Tullverket

 

– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,

 
 

– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och

 
 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

åklagarmyndigheter

 

– utdrag ur folkbokföringsdatabasen,

 
 

– utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

 
 

– utdrag ur vägtrafikregistret, och

 
 

– rekvisitioner av sådana utdrag

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

21. tillståndsgivning och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt utredning och planering som handhas av Spelinspektionen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt 710 §§ lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

 
 

 

 

133. tillståndsgivning och tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

155. utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om förpackningar och returpapper

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Farledsavgift

 

48

 

Farliga och skadliga ämnen

 

60

 

Farligt avfall

 

40

 

 

 

Kammarkollegiet

 

102

 

Kemikalier

 

108

 

 

 

Lokalt ledd utveckling

 

106

 

Läkemedel

 

28, 33, 126, 138

 

 

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123

 

Spel

 

21

 

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

147

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1866

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)