Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1927

Publicerad den 30 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska ha följande lydelse.

1 §

1) Av 12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

1)

Senaste lydelse 1997:1113.

Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål.

2 §

I de län där domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, ska de uppgifter som beskrivs i 12 kap. 9, 11, 13 och 14 §§ tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Detta gäller i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

En tingsrätt som avses i 1 § första stycket ska sända över gällande juryledamotslista till andra tingsrätter inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1927

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)