Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1968

Publicerad den 4 december 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU8, rskr. 2018/19:33.

Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ tillämpas 4347 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1968

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)