Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2000

Publicerad den 11 december 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

7 §

2) Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med

2)

Senaste lydelse 2018:220.

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen,

  2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller

  3. 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)