Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2027

Publicerad den 13 december 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 6 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

6 b §

2) Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

2)

Senaste lydelse 2016:1314.

Sekretessen gäller inte om anmälaren varit rapporteringsskyldig enligt

  1. artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, eller

  2. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2027

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)