Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:76

Publicerad den 5 mars 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamhet består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

157. stöd enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg och förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

158. utredning och tillsyn i fråga om genetiska resurser och traditionell kunskap enligt

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen,

– kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis,

8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken,

– miljötillsynsförordningen (2011:13), och

– förordningen (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Gasskyddsmateriel

 

20

 

Genetiska resurser

 

158

 

Genetiskt modifierade resurser

 

82

 

 

 

Miljöfarlig verksamhet

 

40

 

Miljökompensation

 

157

 

Miljön

 

23

 

 

 

Måttenheter

 

76

 

Nagoyaprotokollet

 

158

 

Narkotikaklassificering

 

115

 

 

 

Tobaksskatt

 

127

 

Traditionell kunskap

 

158

 

Trafiktillstånd

 

77

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:76

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)