Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:213

Publicerad den 2 maj 2019
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 25 april 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 40 kap. 7 c §, och närmast före 40 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185.

Gemensam offentlig service

7 c §

I verksamhet som en statlig myndighet utför åt någon annan myndighet enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service gäller motsvarande sekretess som tillämpas hos den myndighet för vilken handlingen tagits emot eller upprättats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:213

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)