Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:215

Publicerad den 2 maj 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:

1)

Senaste lydelse 2018:1526.

 • allmänna domstolar,

 • allmänna förvaltningsdomstolar,

 • Arbetsförmedlingen,

 • Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

 • Centrala studiestödsnämnden,

 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

 • Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,

 • Försäkringskassan,

 • hyres- och arrendenämnder,

 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

 • Inspektionen för vård och omsorg,

 • Justitiekanslern,

 • Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

 • Kriminalvården,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Kustbevakningen,

 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

 • länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,

 • Migrationsverket,

 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 • nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

 • patientnämnder,

 • Polismyndigheten,

 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,

 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

 • Skatteverket,

 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

 • Socialstyrelsen,

 • Statens institutionsstyrelse,

 • Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

 • Statens servicecenter, när det gäller personal i verksamhet som rör upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och handläggning av förvaltningsärenden vid servicekontor enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service,

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

 • Säkerhetspolisen,

 • Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

 • Tullverket, och

 • åklagarmyndigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:215

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)